Imidž tlačového hovorcu

by redakcia kankan
0 comment

Pojem imidž sa prvýkrát použil v roku 1955 americkými bádateľmi b. Gardener a S. Lévy pre potrebu fenoménu spotrebného správania sa… : (Otázky žurnalistiky, 2000, è. 3, s. 248)

V súčasnej modernej dobe 21.storočia , nestačí pre tlačového hovorcu len primerané správanie. Nie je , totiž vôbec jednoduché vybudovať si prestíž len na základe toho , že som hovorca. Ten má veľké množstvo zodpovednosti za firmu alebo spoločnosť, ktorú zastupuje, aby nedošlo nekompetentnou prezentáciou alebo chybami prejavu , nezrozumiteľnosťou prípadne jazykovou bariérou k poškodeniu dobrého mena firmy alebo spoločnosti , ktorú tento hovorca zastupuje. Ak by sme mali posúdiť alebo hodnotiť prácu takéhoto pracovníka spred roka 1955 a v terajšej modernej dobe roku 2020 by bol veľký rozdiel v tom , čo by bolo jeho kompetenciou prípadne úlohou , ktorá je splniteľná. K tomu , aby takýto človek zaujal pozornosť svojho publika je priamo nevyhnutné vybudovať v krátkom časovom úseku dôveru publika a odbornej verejnosti, hlavne v tom prípade ak ide o úplne prvú prezentáciu spoločnosti alebo firmy . Lebo ak sa zle zapíše hovorca na prvom stretnutí, tak už to nikdy tento imidž  prvého dojmu nenapraví a je dosť pravdepodobne ,že klienta nezíska a tým pádom následne budú finančné straty.

Pre jeho prácu je nevyhnutné , mať , čo najviac zdrojov a vyžadujú sa od neho pohotové reakcie na náhle zmeny témy rozhovoru počas tlačovej konferencie , prezentuje neosobné názory a preferencie organizácie , ktorá ho vyslala. Nevyjadruje sa k položeným otázkam ako súkromná osoba , ale tlmočí názory a postoje spoločnosti.  V našej krajine mal tlačový hovorca iné opodstatnenie pred novembrovom období ako v súčasnom demokratickom štáte

Tlačový hovorca je po riaditeľovi firmy  inštitúcie doslova jej tvárou, práve na neho sa zástupcovia médií obracajú s požiadavkami a od neho očakávajú presné odpovede a konkrétne stanoviská. Preto si táto funkcia vyžaduje maximálnu informovanosť, stopercentnú profesionalitu a vysokú zodpovednosť. Iba vtedy spĺňa kritériá kvality. Samozrejme, hovorca musí poznať nielen ciele a stratégiu toho, koho zastupuje, vrátane prezentácie voči verejnosti a médiám, ale dokonale musí ovláda aj potreby a požiadavky verejnosti a médií, aby vedel tieto ciele realizovať a túto stratégiu napĺňať. Len vtedy je pre firmu či inštitúciu skutočným prínosom. V prvom rade je dôležité rozdeliť činnosť na informačný a tlačový odbor a odborný styk s verejnosťou . Niekedy sa tieto povinnosti rozdeľujú medzi dve osoby a tými sú tajomník a tlačový hovorca. Človek , ktorý by ,mal úlohu tlačového hovorcu alebo tajomníka.

  • Majitelia veľkých korporácii a spoločností , často prideľujú manažérom firmy na najvyššom poste veci a záležitosti chodu a prezentácie firmy iba jednej osobe a nerozlišujú rôzne typy povolaní , ktoré pre riadny chod svojej firmy alebo spoločnosti v skutočnosti potrebujú. Často zverujú úlohy , ktoré treba rozdeliť podľa schopností jednotlivých ľudí a manažérov, poveria iba jednu osobu, pritom by pre správnu funkciu danej pozície rozdeliť na sekretára, tajomníka , hovorcu. Hovorca musí zvládnuť nielen mediálny tlak.

Toto sú základné úlohy , ktoré musí zvládnuť tlačový hovorca :

  • dirigent správania a sociálne významné postavenie spoločnosti alebo osoby;
  • sprostredkovanie v interakcii novinárov, verejnosť a spoločnosť, sekretárka tlače, poskytovanie určitých informácií, vytvára komunikačné pole okolo spoločnosti, riadi jej vnímanie cieľovými skupinami;
  • ochrana a korekcia negatívnych prejavov a stereotypov o spoločnosti, vyrovnanie negatívnych udalostí a chybné činy hlavy.

Vo firme je úloha tlačového hovorcu je nepostrádateľná. Tak isto je nevyhnutné , aby bolo viacero tlačových hovorcov , aby ich úlohy boli rozdelené podľa dôležitosti a schopností a vytvorili tým , ktorí každý bude vedieť čo má na starosti. Pri jeho úlohe je dôležitý mať dobré vzťahy s novinármi , nakoľko od ich správ závisí aj prezentácia firmy alebo spoločnosti

Každé stretnutie s odbornou aj laickou verejnosťou , je dôležité pre samotný chod a samotnú prezentáciu firmy alebo spoločnosti

Tlačová správa :

Tak aby vznikli dobré tlačové správy je potrebné ich spojiť väčšími reportážami, ktoré úplne korešpondujú s kampaňovou aktivitou danej firmy alebo spoločnosti, túto príležitosť možno využiť ak je súčasťou reportáže aj nejaká významná osobnosť pohybujúca v sfére , na ktorú má vaša firma zameranie. Je potrebné mať skúsenosti a spoluprácu s viacerými organizáciami vo vašej firme. Tieto správy je potrebné neustále aktualizovať a je podstatné , aby boli jasné krátke a výstižné a tiež dostatočne prezentačný a vystihujúci nadpis. Vždy zahrňte dátum a kontaktné informácie pre hovorcu alebo mediálny kontakt vašej skupiny. Pre zacielené tlačové správy je potrebné mať k dispozícii mediálneho odborníka , aby v správach bolo zahrnuté citát aj fakty a tiež všeobecné informácie , ktoré sa môžu jednoducho zverejniť

Hovorca/Splnomocnenec pre prácu s médiami: každá firma alebo spoločnosť musí mať určeného hovorcu alebo kontaktnú osobu pre styk s médiami. Ideálne by ste mali mať viac ako jedného tlačového hovorcu., ubezpečte sa , že osoba má kontakty , mobil a adresu , a je veľmi podstatné , aby bol hovorca dobre informovaný a vedel adekvátne reagovať na nové informácie . Ak je riziko zatknutia , je v záujme firmy ochrániť hovorcu pred prípadným zatknutím , aj keď by ostatných spolupracujúcich ľudí zatkli

Stretnutie s novinármi:  ak sa novinári zaujímajú o váš problém, je potrebné s nimi budovať dobré vzťahy poskytnúť im kvalitné a presné informácie , ktoré sú kľúčové , ale nie sú poskytované iným novinárom a tým sa daná tlačová správa stáva senzáciou , ktorú všetci novinári milujú. Treba zabrániť dezinformáciám a nesprávnym citáciám najmä bulvárnych médií

Agentúry: Uistite sa, že vaše tlačové správy zašlete národným a medzinárodným tlačovým agentúram. Opýtajte sa na prijatie správ a tiež ako vás kontaktovať a či chcú viacej informácii o vašej tlačovej správe

Listy stránky: vynikajúcim spôsobom oznamovania tlačových správ všeobecnej verejnosti je pravidelne spracovaný report z národných novín každý deň, a píšu listy , ktoré zverejnia v regionálnych a miestnych médiach. Tým , že sa zviditeľnia zdá sa kampaň väčšia , a pritom je potrebné meniť ľudí , ktorí píšu tieto informácie a krátke a jasné tlačové správy , aby bola vyššia pravdepodobnosť všimnutia si  daných informácii u redaktorov národných a medzinárodných novín …

Web stránka:  stránka je dôležitým nástrojom na oznamovanie vašich posolstiev; novinári ju navštívia kvôli všeobecným informáciám. Uistite sa, že vaša stránka je vždy aktualizovaná. Zvážte tlačové správy s kvalitnými fotografiami – na stránke je potrebné vytvoriť aj v menu stránky kontaktné centrum , kde budú verejne prístupné informácie o firme alebo spoločnosti v stručnom prehľade a tiež priame kontakty na hovorcu – telefón a email. Novým spôsobom šírenia informácií o akcii je blog (web stránka, na ktorú píšu jednotliví členovia alebo skupina). Ak chcete používať blog pre médiá alebo ak je verejný, nepíšte veci, ktoré nechcete, aby ich médiá vytlačili.

Písanie pre/Nadviazanie kontaktov s alternatívnymi médiami: Alternatívne médiá môžu byť vaším priateľom pri získavaní podpory. Ale vo všeobecnosti ich nečíta ani nesleduje veľké publikum. A pravdepodobne budete musieť sami toho veľa napísať!

Plánovanie mediálnej kampane : je potrebné venovať adekvátny čas príprave , aby ste zistili ako komunikovať efektívne a strategicky. Tieto kampane sa hodia na krátkodobé projekty alebo delenie kampane na menšie uzatvorené celky . musí definovať kľúčové posolstvá ako predstavenie skupiny , ktorej cieľom je kampaň ktorá by mala byť schopná prezentovať aktivity skupiny ako pozitívne – a aktivity spoločnosti ako negatívne. Najprv berte do úvahy samozrejmú kritiku stratégie vašej skupiny.

(https://www.nonviolence.wri-irg.org/sk/resources/2014/uloha-medii?language=sk)

(Otázky žžurnalistiky, 2000, è. 3, s. 248)

http://www.aepress.sk/zurnal/full/oz0400j.pdf

 

You may also like