loading
Pridať k obľúbeným Zdieľať na Twitter Zdieľať na facebook-u

Hlavná stránka » Pravidlá

KanKan.sk - VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POUŽITIA

Server kankan.sk je verejným internetovým serverom, poskytujúcim fyzickým a/alebo právnickým osobám (ďalej len „užívatelia“) široký okruh služieb. Prevádzkovateľom serveru je spoločnosť Kankan.sk, s.r.o so sídlom Plzeňská 115, 040 11 Košice - IČO: 44420595 - DIČ: SK2022703320. Táto spoločnosť, jej materská spločnosť a jej dcérske spoločnosti budú ďalej označované len názvom KANKAN.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na: kankan@kankan-group.com

Zodpovednosť
Internetová sieť podlieha poruchám a nedokonalostiam a naša spoločnosť preto nenesie zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z internetového pripojenia na naše web-stránky.

Nenesieme zodpovednosť obzvlášť za:

  -  akékoľvek materiálne či nemateriálne škody na vašom technickom zariadení
  -  všetky škody, stratu, zmeny alebo zničenie vašich uložených informácií
  -  eventuálne dôsledky vašich súkromných alebo profesionálnych aktivít
  -  následky vyplývajúce z nemožnosti pripojenia na naše web-stránky

Pravidlá pre užívateľov
Pripojením sa na naše web-stránky, obzvlášť do častí určených pre komunitu (fórum, albumy, inzercia...), sa zaväzujete rešpektovať naše pravidlá pre užívateľov. Vyhradzujeme si právo archivovať vaše osobné údaje a informácie pre pripojenie, ktoré ste zadali napríklad pri využití našich komunitných služieb (fórum, albumy, inzercia...). Ako užívateľ máte právo prístupu, opravy a vymazania informácií o svojej osobe.

Ako užívateľ ste plne zodpovedný za údaje, ktoré šírite, používate alebo preposielate. Pripomíname vám, že za obsah publikovaný návštevníkmi našich stránok v rámci služieb určených pre komunitu (fórum, albumy, inzercia...) skupina KANKAN nenesie žiadnu zodpovednosť. Vy sami ste plne zodpovední za obsah, ktorého ste autorom.

Užívateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom:
  -  porušovať špecifické pravidlá pre jednotlivé časti našich stránok (napr. Pravidlá diskutovania na fóre)
  -  šíriť správy a informácie, ktoré majú hanlivý, urážlivý, obscénny, násilný alebo rasistický charakter, alebo sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky, ľudskými právami alebo so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou.
  -  otvorene alebo skrytou formou šíriť obsah reklamného alebo komerčného charakteru (okrem inzertnej časti, ktorá je na tento účel vyhradená); ak máte záujem o propagáciu vašich výrobkov a služieb na našich stránkach, získajte viac informácií v rubrike Reklama, alebo nás priamo kontaktujte na našej e-mailovej adrese kankan@kankan-group.com
  -  porušovať práva tretích osôb (autorské práva a ostatné)
  -  šíriť alebo napomáhať šíreniu informácií, programov a dalších elementov s ilegálnym alebo škodlivým charakterom (vírusy, pirátsky software atď.)

Ak zadávate vaše osobné údaje, zaväzujete sa:
  -  uviesť pravdivé informácie v momente ich zadávania a udržiavať ich aktuálnosť, aby boli vždy reálne a presné
  -  nepoužívať falošné mená, údaje alebo adresy
  -  nepoužívať mená, údaje alebo adresy tretích osôb bez ich povolenia

V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel si vyhradzujeme právo na odstránenie obsahu, ktorý ste publikovali na našich stránkach a právo na pozastavenie alebo zrušenie vášho prístupu k našim službám, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva

Všetky súčasti stránok prevádzkovaných skupinou KANKAN, konkrétne všetky texty, prezentácie, obrázky, fotky, obchodné známky, štruktúra a dizajn stránok a reklama, sú výlučným vlastníctvom našej spoločnosti alebo našich partnerov. Každá reprodukcia, kópia, preklad, adaptácia alebo použitie akýmkoľvek spôsobom bez nášho predchádzajúceho súhlasu predstavuje porušenie Autorského zákona a môže byť predmetom súdneho konania.Informácie a hypertextové linky

Obsah publikovaný na stránkach skupiny KANKAN má informatívny a nezáväzný charakter. Údaje a informácie publikované na stránkach treba brať do úvahy vo vzťahu k dátumu ich publikácie a nie k momentu ich konzultácie na stránkach. Z týchto informácií nemôže byť v žiadnom prípade vyvodená zodpovednosť pre našu spoločnosť.

Stránky skupiny KANKAN môžu obsahovať hypertextové linky, ktoré smerujú na externé internetové stránky, prevádzkované tretími osobami, nad ktorými skupina KANKAN nemá žiadnu kontrolu. Z tohto dôvodu nemôžeme byť v žiadnom prípade zodpovední za obsah, informácie, produkty a služby ponúkané týmito stránkami ani za priame či nepriame škody spôsobené používaním týchto stránok.

Ak si želáte umiestniť hypertextovú linku, ktorá smeruje na stránky skupiny KANKAN, prosíme vás, aby ste nás o tom vopred informovali.Pravidlá diskutovania na fórach KanKan.sk

Každý diskutujúci svojím vstupom do diskusie súhlasí s nasledujúcimi pravidlami:

 1. Hlavným cieľom našich fór je vymieňať si skúsenosti, informácie, poskytovať podporu, skrátka navzájom si pomáhať! Ak nato budete pri písaní myslieť, pravdepodobne sa nedostanete do rozporu s ďalšími pravidlami.

 2. Predtým, ako založíte novú tému diskusie, pozrite sa, či už nebola vytvorená niekým iným a zaraďte ju do správnej kategórie.

 3. Názov diskusie musí vystihovať váš príspevok. Názov typu: “Čo myslíte” nikomu nič nepovie.

 4. Nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ pre celé slová a vety. Vyzerá to akoby ste kričali a u nás na fórach sa diskutuje, nekričí!

 5. Nepoužívajte vulgarizmy, invektívy a správajte sa k ostatným členom s rešpektom a pochopením. Kritika má byť konštruktívna, nie samoúčelná.

 6. Nekopírujte texty z iných webov či dokumentov. Krátke citácie s uvedením zdroja sú samozrejme povolené.

 7. Príspevky do fór nesmú byť reklamou na produkty či služby. V prípade záujmu o náš reklamný priestor nás môžte kontaktovať na ad@kankan-group.com

 8. Vyhradzujeme si právo kontrolovať všetky príspevky s cieľom zabezpečenia ich súladu s platným právom Slovenskej Republiky, dobrými mravmi a pravidlami diskutovania na fórach kankan.sk. Za týmto účelom si tiež vyhradzujeme právo odstraňovať a upravovať diskusné príspevky, zablokovať autorovi nevhodného príspevku prístup do fóra, alebo zablokovať diskusnú tému na fóre a to aj bez oboznámenia autorov príspevkov a ostatných našich registrovaných členov.

 9. Napriek tomu, že sledujeme dodržiavanie horeuvedených pravidiel, z technických dôvodov nemôžme skontrolovať všetky príspevky na fórach a nezodpovedáme preto za ich obsah a súlad s platným právom a našimi pravidlami diskutovania na fórach.

 10. Nemôžeme zaručiť pravdivosť, legálnosť, aktuálnosť ani súlad diskusných príspevkov s platným právom a našimi pravidlami diskutovania na fórach, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za príspevky na našej internetovej stránke, ako ani za žiadne iné úkony s ňou súvisiace a za ich dôsledky pre ostatných užívateľov.

 11. Nemôžme tiež z technických dôvodov odpovedať na všetky otázky, žiadosti, sťažnosti a pod., týkajúce sa diskusných príspevkov, internetovej stránky alebo služieb, ktoré na našej stránke poskytujeme.Zmena všeobecných pravidiel použitia

Skupina KANKAN môže kedykoľvek zmeniť všeobecné pravidlá použitia, predovšetkým s cieľom zlepšenia kvality služieb poskytovaných našim užívateľom. V tomto prípade platia podmienky, ktoré sú aktuálne v momente vášho pripojenia na stránky skupiny KANKAN.

 

Copyright 2019. Kankan.sk: Krása, Móda, Zdravie, Tehotenstvo, Deti, Fórum ženy.... All rights reserved.